Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka

Mesačné modlitbové stretnutia v Košiciach.

Život s Bohom a v Bohu.
Sme povolaní objaviť podstatu vlastného života, kým sme a kam ideme. Každý z nás má síce svoju cestu, ale jej zavŕšenie je v Bohu. Sme v škole Božej lásky, ktorá nás učí múdro a naplno žiť. Najlepšou žiačkou vyvolenou Bohom bola a je Milostiplná. Už ako mladé dievča mala tak hlboký vzťah s Bohom, že zachytila jeho jemný hlas a prijala naplno Boží plán s jej životom. Boh vstúpil do jej srdca celou svojou silou a láskou, aby ju premenil na svoj chrám. Rozhodol sa v nej prebývať, aby ho ona mohla odovzdať tomuto svetu. Keď sa Slovo stalo telom v mladej dievčine, nebeskí anjeli zajasali od radosti. Konečne bude človek vykúpený a oslobodený od hriechov, aby sa mohol k nám pripojiť v nebi. Anjeli túžia mať s ľuďmi spoločenstvo svätých.
Cieľom týchto stretnutí je zjednocovať a obohacovať. Chceme ďakovať za prijaté milosti a vyprosovať požehnanie pre všetky podujatia zamerané na úctu k životu, na mládež a na rodiny. Chceme čerpať z bohatstva Katolíckej cirkvi, preto modlitbové stretnutia sú postavené na troch pilieroch:

 • Nebeská matka a jej život s Bohom, 
 • Božie slovo živé a účinné, ktoré mení ľudské srdce, 
 • Eucharistia - adorácia Živého Boha vo sviatosti lásky a jednoty.
Zvolávanie:
Začíname modlitbou svätého ruženca, ktorá je kresťanskou meditáciou. Uvažovaním nad ružencovými tajomstvami vstupujeme do vzťahu človeka s Bohom. Udalosti Ježišovho života sa stávajú našimi udalosťami s Ním. Tok myšlienok prúdi Zdravasmi ako voda korytom rieky. „Per Mariam ad Jesum - Cez Máriu k Ježišovi". Mária nám pomáha budovať vzťah s Ním. Ona dala k dispozícii Bohu svoje srdce aj telo a ďalej sa dáva v mariánskych modlitbách ako sprostredkovateľka Božích milostí. Láska matky je od prirodzenosti jemná, krásna, milujúca, obetavá, materinská... Panna Mária bola vo veľmi úzkom vzťahu s apoštolmi a s nimi zotrvávala aj vo večeradle. Učí nás počúvať Boha ako ona, byť pripravený dať sa tiež zasiahnuť jeho láskou a nechať sa Ním premeniť. Cez všetky bolesti milujúcich kráčať za ním až do neba. Pravá mariánska úcta vedie k hlbokému vzťahu s Ježišom. Ona je pre nás vzorom viery a lásky i najmocnejšou orodovníčkou.
Vyučovanie:
Božie slovo rozmieňané na drobné do každodenného života nás formuje vidieť svet očami Boha. „Preto aj my neprestajne vzdávame vďaky Bohu za to, že keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale - aké naozaj je - ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich" (1 Sol 2,13). Božie slovo zasiate do našich sŕdc prináša úrodu v našom myslení, slovách a skutkoch. Jeho dotyk uzdravuje, premieňa a oslobodzuje pre Jeho plány s nami. Sýtenie Božím slovom nás napĺňa radosťou a pokojom. Nech z plnosti srdca rozprávajú naše ústa o Bohu.
Zjednocovanie:
V Eucharistii je živý Boh prítomný v tomto svete pod spôsobom chleba a vína. Je naším pokrmom pre večný život. Adorovať znamená stáť pred Bohom ako Mojžiš a čisto vstúpiť na svätú zem Jeho prítomnosti. V Eucharistii sme s Ním v tej najhlbšej jednote, keď ho pri prijímaní môžeme pociťovať vo svojom vnútri. Jeho láska sa rozlieva v našich srdciach a jeho moc pôsobí. On nás túži naplniť svetlom svojej slávy, aby táto chvíľa s Ním bola svätá, plná Jeho milostí...
Živý Boh konaj svoje dielo, zostaň v nás. Ty máš moc nad našimi slabosťami, Ty vládni nad nami. Tvoja veleba nech žiari ako slnko na oblohe, ktoré zohreje a dáva život celému svetu. Chceme, Pane, rásť na tvoju chválu a slávu, byť darom pre blížnych a vybrať si cestu svätosti, ktorá vedie k Tebe. Prosíme Ťa, pomôž nám na príhovor Kráľovnej neba i zeme. Amen.

Mama sa stará o domácnosť a chystá dôležité a pekné veci. Vyjde z domu a zvoláva deti z dvora aj z ulice, aby prišli zahnať hlad. Dáva na stôl, čo jej bolo dané: pozornosť starostlivého Otca, kúsok milujúceho srdca Syna a požehnané ovocie Ducha - pokoj, radosť a lásku. Všetci sa tešia, že môžu byť spolu ako Rodina.

Víkend dobrovoľníkov "3xR" (10.-12. marec 2017)

Neviem, či ste si všimli, že nové tričká ktoré používajú naši dobrovoľníci, majú pekný nápis: slúžim s radosťou. Služba prináša radosť. Radosť z dobra, ktoré sa vytvára zo spolupatričnosti, z pekných vzťahov pekných ľudí. Dobrovoľníctvo zdobí srdce človeka. Láska je vždy o dobrovoľníctve, preto kto slúži s radosťou, je v škole Božej lásky. 

Pozývame vás, ktorí v sebe chcete rozvíjať krásu cez dobrovoľníctvo, na víkend v Domčeku. Téma: „Radosť Rozdávaním Rastie - 3xR" V programe duchovné bombóniky, chutná strava k téme a nápoj radosti zo spoločenstva. Príď sa nasýtiť, aby si mal z čoho rozdávať. Pretože staré príslovie hovorí „nemo dat qui non habet" nemôže dať kto nemá.
Anka Kolesárová, pomáhaj nám, chceme slúžiť s radosťou.

Modlitby v KE (19.2.2017)

Milosť rastie sama... či bdieš alebo spíš. Veci zrejú a aj my v nich. Zrelosť je postoj srdca k hodnotám, ktoré dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Pri stretnutí s Bohom sa oslobodzujeme od seba a od myšlienok, ktoré nie sú od Boha. Sme povolaní rásť v dôvere a láske. Otvorenosť srdca je podmienkou premeny. K čomu nás Boh vedie? Čo je vôľa Božia pre náš život? K čomu sme povolaní? V dialógu s Bohom chceme hľadať a prehlbovať osobnú slobodu, ktorá nás vedie k úprimnej čistej láske vo vzťahu k sebe aj k iným.

Pozývame vás na modlitbové stretnutie na tému: „Boh dáva vzrast" v nedeľu 19.2. o 17:00 hod v budove Kňazského seminára v Košiciach v aule A2. Krátka chvíľa jedného večera volá k modlitbe. V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie. 

Radosť prináša nádej.

Naplnení radosťou sa stávame svedkami nádeje pre tento svet. Radosť čistých omilostených sŕdc je nádejou pre budovanie úprimných a zdravých vzťahov. Boh robí veľké veci v živote každého, kto sa mu otvorí. Mať srdce otvorené pre čisté vzťahy sa oplatí. Prečo? Pretože vnútorné hodnoty sú bohatstvom vnútornej krásy. Správne vnímať ženskosť a mužskosť vo vzťahoch mladých sa dá iba cez čisté vzťahy. Uvedomujúc si niečo nebeské v sebe, ako je nevinnosť daná našim Stvoriteľom opäť potvrdená a nanovo získaná darom milosrdnej lásky nášho Pána, vedie nás k obdivu toho čo v sebe nosíme.

Svätý Valentín, ktorého sviatok sme počas tohto víkendu oslavovali na Púti radosti je svätý. A také majú byť aj naše vzťahy. Svätosť lásky dvíha k nebesám. V jednote s Bohom a v jednote v službe Božiemu kráľovstvu, sme zažili cestu lásky a posväcovania sa.

Chcem poďakovať našim hosťom: otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, duchovnému otcovi Jankovi Bucovi, kňazom z farnosti Pavlovce nad Uhom Slavomírovi a Jankovi, kňazom z ACM Prešov Marekovi a Jozefovi, kňazom z UPC Košice Marcelovi, Petrovi a Daliborovi, školskému kaplánovi Patrikovi a kaplánovi v Humennom Mariánovi, kňazom z rehole minoritov Martinovi a Samuelovi so spoločenstvom rehoľných bratov, františkánskemu bratovi Richardovi, rehoľným sestrám Bibiáne, Anke, Kristiáne a  Natanaele. Ďakujeme spoločenstvu modlitieb matiek z farnosti Jenkovce za nádherné zdobené valentínske perníkové srdiečka.

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za obetavú a radostnú službu a všetkým účastníkom, čo prišli darovať kúsok seba tomu druhému. Všetkým ďakujem za pekné spätné väzby a poďakovania.

S úctou a láskou otec Pavol, otec Matúš a tím Domčeka. 

Láska vždy víťazí - 72. púť radosti (10.-12.február 2017)

Naučiť sa milovať sa oplatí. Je to najdôležitejšia škola života. Keby si získal celý svet a nenaučil by si sa mať rád, Božie kráľovstvo by nemohlo byť v tvojom srdci. Láska je dôvodom života aj smrti, dáva chuť životu, prináša radosť, naplnenie, pokoj. Sme povolaní naučiť sa milovať. Je to naše základné ľudské povolanie. Naučme sa vnímať seba samého ako dar do všetkých vzťahov .

Sviatok Svätého Valentína sa dotýka sveta mladých a pozýva k láske, ktorá je úprimná a čistá. Skúsme spolu tento sviatok pretlmočiť tomuto svetu ako dôvod zamyslieť sa nad vzťahmi, dať im novú nádej. Vzťahy bez záväzkov, falošné a plytké, ničia lásku. Ak nájdeme v sebe túžbu byť verní, sme ochotní žiť záväzný a radostný vzťah.

Vyprosme si na tejto valentínskej púti milosť žiť ozajstnú a plnú lásku a obnoviť svet, zvlášť svet mladých. Budeme sa modliť za nás, za našich rovesníkov a priateľov. Obnovme svet láskou. Bohu je všetko možné, On robí zázraky. Tak sa poďme spolu modliť, zdieľať a objavovať čo do nás On vložil. 

Láska prináša šťastie (valentínska púť radosti)

Kto by nechcel mať šťastie v láske? Pravá láska svojou podstatou je veľkým požehnaním, aj keď možno necíti podporu zvonku. Milovať a byť milovaný je jedna vec, ale milovať a byť prijatý okolím s celým tým stavom, ktorý pri tom prežívame, je ešte väčší dar. Aj keď svet, v ktorom sa nachádzame sa vysmieva z čistých verných a úprimných vzťahov, nedajme sa odradiť. Pretože to, čo žijeme, začína v našom srdci, spája sa s okolím a končí opäť v nás. Sme spolutvorcami kultúry, v ktorej sa nachádzame. Možno je niečo dané zvonku, ale naše vnútro a naše postoje môžu ukázať inú hlbšiu cestu - tú našu, vlastnú, najosobnejšiu. Valentínske stretnutie mládeže má byť o objavení seba samého v prostredí, v ktorom sa nachádzame a o jeho pretváraní kresťanskými hodnotami. Toto je skutočne požehnaná cesta pre radostný a šťastný život všetkých. Iba v spolupráci s Božou milosťou môžeme byť víťazmi a tak rásť v láske. 

„Veľké veci robí Pán." Ako s Bohom víťaziť a vytvoriť novú kultúru života nám slovom aj svedectvom sprostredkuje hlavný hosť „veľký evanjelizátor" duchovný otec Ján Buc.

72.púť radosti  (10.-12. február 2017)

Veľké veci robí Pán... 
„Ani veľké vody lásku neuhasia, ani rieky ju neodplavia." (Pies 8,7)
Nedá sa zmerať veľkosť lásky, ktorú ponúkaš alebo prijímaš. Kto koho viac miluje a kto menej? Ako rozlíšiť pravú lásku od nepravej? Sme dielom Božej lásky, ktorá nás stvorila na svoj obraz. Objaviť prvotnú lásku, ktorá tvorila naše srdce, znamená spoznávať seba ako dar pre tento svet. Sme povolaní k „bláznivej" láske svätých, ktorí sú ochotní milovať až na smrť. Prečo? Láska dáva bezpečie, žije vernosť, otvára srdce pre druhých. Láska sa nezatvára, nie je egocentrická ale excentrická - nemyslí na seba ale na iných. Prirodzenosťou lásky je budovať vzťahy. Slobodná láska k Jednému otvára srdce pre iných. Kto buduje neslobodné vzťahy, miluje iba tých, ktorí mu vyhovujú. Mať rád znamená prekročiť svoj tieň a stať sa darom pre tento svet. Veľkosť lásky je v tom, že vie milovať v každej chvíli. Prestaneš túžiť vlastniť lásku, pretože ona bude vlastniť teba. Ak chcete spoznať veľké veci, ktoré nám Boh ponúka, pozývam vás na valentínsku púť radosti.
„Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť..." (Ž 126, 3)

Štedrosť lásky nemá hraníc

Boh je darcom každého dobra. Vo svojej túžbe obdarovať nás sa pýta, či sme ochotní dávať dobro ďalej. My vo viere a láske prijímame dary, ktoré sa rozmnožujú, keď ich dávame iným. Aj preto sa stretneme v nedeľu 15.1.2017 o 17:00 v Košiciach pri modlitbe, aby sme zažili štedrosť lásky nášho Stvoriteľa. Prežili radosť z toho, že On, keď my žehnáme druhým, našu lásku a vieru rozmnožuje. Buďme nositeľmi nádeje pre tento svet. Nech požehnanie zostúpi z neba. 

Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania. (porov. 1Pt 3,9)

Spájame sa v modlitbe

Modlitby za mládež, rodiny a nenarodené deti budú už túto nedeľu 15. januára o 17:00 v aule A2 v priestoroch kňazského seminára.
Program: 17:00 modlitba sv. ruženca, privítanie a impulz, zdieľanie v skupinkách, 18:15 sa presunieme na adoráciu do Kostola sv. Antona Paduánského, o 19:00 bude eucharistické požehnanie a po ňom bude nasledovať agapé s požehnaním priestorov kancelárií Domčeka, Inštitútu rodiny a Apoštolátu ochrany života. Žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.

Modlitby za Domček v Košiciach

Modlitbou čerpáme z prameňa Božích milostí. Pozývam vás na modlitby za Domček Anky Kolesárovej, za jeho vízie, za jeho požehnanie a za proces blahorečenia Anky Kolesárovej. Sme veľmi radi, že sa nám konečne podarilo z Božej dobroty a lásky získať priestory na kanceláriu Domu Anky Kolesárovej. Tým chcem vyjadriť vďačnosť otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi a rektorovi Kňazského seminára otcovi Štefanovi Novotnému za poskytnutie priestorov. Pozývam ľudí dobrej vôle, všetkých priateľov, známych aj neznámych, aby sme sa mohli spojiť v duchovnej hĺbke radosti dňa 15. januára 2017 o 17. hodine.
V programe 17:00 modlitba sv. ruženca, 17:20 privítanie a impulz, 17:45 zdieľanie v skupinkách, 18:15 adorka, 19:00 agapé, 20:00 ukončenie.

Váš otec Pavol

"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi". (Mt 18,20)

Svetlo zhora.

Po sedemnástich rokoch pútí radosti vo Vysokej nad Uhom sa dožívame krásnej chvíle, keď Domček Anky Kolesárovej dostal vzácne miesto v jednej z malých miestnosti na chodbe Kňazského seminára. Je to hneď vedľa bytu, kde v roku 1995 býval svätý otec Ján Pavol II., keď bol svätorečiť Košických mučeníkov. S veľkou bázňou a nadšením sme sa pustili do prerábania miestnosti na potreby našej kancelárie. Tešíme sa, že svätý Svätý otec Ján Pavol II. svojou prítomnosťou požehnal toto miesto, v ktorom priamo teraz začal sídliť Inštitút rodiny.
Vytvorili sme trojicu cirkevných inštitúcii, ktoré spolupracujú na budovaní Božieho kráľovstva v ľudských srdciach. Apoštolát ochrany života, ktorý sa venuje ochrane počatých bábätiek, Domčeka, ktorý sa venuje mladým a Inštitútu rodiny, ktorý sa venuje manželom a rodinám. Ďakujeme dobrotivému Bohu a otcovi arcibiskupovi Bernardovi Boberovi za požehnanie.

Keď sa niekedy vyberiete k nám na konci chodby pred odbočením doprava zbadáte veľký obraz Zoslania Ducha Svätého vo večeradle. Vždy keď idem do našej kancelárie, cítim od nich pozvanie vstúpiť do spoločenstva modliacich sa vo večeradle.
Panna Mária nevesta Ducha Svätého a svätí apoštoli, orodujte za nás!
Prvé modlitbové stretnutie v týchto priestoroch bude v nedeľu 15. januára 2017 o 17:00 hod. Srdečne ste pozvaní.
Otec Pavol

"Chcem byť svätá" (zo spätnej väzby Silvestra 2016)

Svätý rok má byť o svätých hodnotách. 

Silvestrovský program, ktorý sme počas posledných piatich dní absolvovali v mnohých mladých prebudil veľkú túžbu po svätosti. „Ani si neviem inak predstaviť Silvester, ako byť tu s Bohom. Ďakujem za toto miesto". Byť s Bohom znamená posväcovať sa, prežívať sväté chvíle a tým premieňať svoj život na svätý. Posvätiť čas modlitbou, svätou omšou, adoráciou znamená sláviť liturgiu spolu s anjelmi v nebi. Sme povolaní k svätosti skrze lásku, pretože čistá láska ja svätá a kto čisto miluje, sväto sa správa. Skúsenosť stretnutia s Bohom v nás prebúdza túžbu po svätosti. Sme stvorení pre svätosť. Ona je našim cieľom i večnosťou.
Nech nový rok 2017 je posväcovaný čo najviac našou modlitbou a skutočnými vzťahmi založenými na úprimnej čistej láske. Ďakujeme Bohu za tento Silvester o povolaní k svätosti. Bonusovým prekvapením bolo stretnutie s otcom arcibiskupom Bernardom Boberom v kaplnke svätého Michala a jeho radostný a povzbudzujúci príhovor a že ďakovnú svätú omšu na záver roka celebroval otec biskup Marek Forgáč. Ďakujme aj našim hosťom: otcovi Michalovi Muchovi, spoločenstvu Pavol z Levoče na čele s gréckokatolíckym duchovným otcom Rasťom Višňovským, otcovi Dušanovi Škurlovi a pánu dekanovi Ľubomírovi Hudecovi z Turčianskych Teplíc. Ďakujeme za pomoc aj kaplánom z UPC Henrichovi Grejtákovi, Petrovi Kuriškovi a minoritovi Samuelovi Hurajtovi. Chcem vyjadriť veľký obdiv a vďačnosť všetkým dobrovoľníkom, ktorí Silvester pripravovali a počas neho slúžili. Nech je im Boh odmenou.

Že Silvester bol svätý Smile sa môžete dozvedieť aj zo spätných väzieb.

Vianočné prianie


Prosím, povedzte to všetkým...

Zázrak materstva je prameňom lásky. 

Veríš v zázrak? Čo alebo kto je tvojim zázrakom? Veriť v zázrak znamená zažívať ho na sebe aj na druhých. Človek sám je zázrakom. Zázračná noc nám dáva Božieho syna. Boží syn nám dal Matku, ktorá je kráľovnou neba. Kráľovná neba otvára svoju materinskú náruč pre všetkých. Jemnosť lásky zjavenú materstvom Panny Márie zjemňuje videnie sveta a rozjasňuje srdcia. Ona, Krásna, Nepoškvrnená, Plná milosti, nám čistým materinským srdcom ukazuje na bezbranné „a predsa všemohúce" dieťa v jasliach. Dať život je zázrak prírody. Zrodiť Božieho syna je zázrak neba. Neuveriteľne stúpa myseľ človeka keď zažíva radosť z nasycovania srdca Bohom. Božia milosť zostúpila z neba. Boh nám dal v Panne Márii materinskú lásku, ktorá je modlitbou srdca ženy.
Anka Kolesárová sa stala vzorom, priateľkou a spoločníčkou v dospievaní mladých. Zomrela kvôli kráse čistej lásky a kvôli dôstojnosti ženy. Vnútorná hodnota jej obety života vedie ku kráse materstva. V modlitbe pri hrobe mučenice čistoty môžu mladí tento zázrak materstva objaviť v sebe, v svojich rodinách a vo vzťahoch. Svätosť - šťastie rodiny vo veľkej miere závisí aj od toho, či je materinská láska v rodine slobodná a chránená. Skúsme počas týchto Vianoc upriamiť pozornosť na silu, krásu a tajomnosť materinskej lásky. Pomôžme našim mamkám. Objavujme túto krásu a bohatstvo v každej žene, v každom dievčati. Žena, ktorá má slobodné a čisté srdce, má dar učiť láske. Pozývam všetkých mužov, otcov a chlapcov k vnútornej pevnosti a k rozhodnutiu vždy chrániť túto jemnosť podľa vzoru svätého Jozefa. Zázrak lásky nás vedie k pravde a k vnútornej slobode.

Vďaka ti, Pane, že s nami rátaš, aj keď sme krehkí a slabí. Vďaka, že vždy ponúkaš zázrak, stačí, že ho chceme prijať. Vieme, že nie si „automat na zázraky", ale nekonečne štedrý Boh, všemohúci Priateľ a milujúci Otec. Buď s nami vždy a všade. Amen.

Pozývame vás na silvestro-vanie do Košíc.

Sme vykúpení Láskou.

Všade vládne predvianočná atmosféra, trhy, medovina, priatelia, starí známi, úsmevy, uzimené dupkanie, očakávanie Vianoc. Každý rieši svoje úlohy a my takisto. Po mnohých poradách, telefonátoch, rozhovoroch sme došli k rozhodnutiu, že Silvester 2016 bude po trinástich rokoch opäť v Košiciach ako kedysi, keď sme začínali v UPCečku. Všetko má svoje výhody aj nevýhody. Na jednej strane prijatie veľkomestom, na druhej strane veľká vzdialenosť od našej patrónky pútí Anky Kolesárovej. Preto poputujeme aj do jej rodiska. Vopred vyjadrujem vďačnosť pani riaditeľke Gymnázia svätého Tomáša Aqvinského, učiteľskému zboru, zamestnanom a sestričkám za otvorenú náruč. Technické veci sú prevažne zabezpečené.  A program dobrúsime vnuknutiami Najvyššieho. Súčasťou programu bude nielen pestrá duchovná strava, ale aj predstavenie mesta, katedrály a výstup na vežu Dómu sv. Alžbety. Prosíme vás o modlitby a pomoc „srdcom".  Otec Pavol

Kto si a čo je tvojim cieľom...

Sám sebe neznámym, nerozumieť svojim citom a túžbam, slabosť a opätovné zlyhanie, bludisko vo svete relatívnych hodnôt...

Veľmi sa teším, že naše pozvanie prijal aj duchovný otec Michal Mucha, ktorý absolvoval rímske štúdia v Teológii tela a podelí sa s nami o témy tak časté v mysli mladého človeka. Každý je originál, každý má svoj príbeh, každý má byť sám sebou, aby mohol byť šťastný. O sebapoznaní a cieľoch života budeme počúvať a zdieľať sa v skupinkách. Verím, že nový rok môže byť úplne iný ak vyrastieme v poznaní a v láske.                                                           Otec Pavol

Čas - dielo Božej múdrosti...

Čas - dielo Božej múdrosti (niekedy je ho veľa a niekedy málo, niekedy ho zabíjame a niekedy si ho chránime, niekedy nám bezmocne uniká pomedzi prsty a niekedy hľadáme svoje miesto v ňom). 

Pozývam vás na túto silvestrovskú obnovu, v ktorej zhodnotíme čas minulosti a nastavíme sa na prežívanie času budúcnosti. Zažime prítomnosť s Bohom. Modlitby, adorácie, sväté omše, oslobodzujúce stretnutie v sviatostnej láske, zaujímavé prednášky, radosť spoločenstva a vzájomné obdarúvanie sa prítomnosťou v čistej láske.

Božia služobnica Anka Kolesárová pozýva osobne všetkých, ktorí chcú naplniť svoj čas mladosti a dozrievania pre nebo čistou radosťou.                                                            Otec Pavol

Silvestrovský čas = silvestro-vanie.(28.12.2016 -1.1.2017)

Poďakovať Bohu za požehnaný rok a prosiť o požehnanie do ďalšieho je cieľom nášho Silvestra. Nové horizonty môžeme objaviť ak sa otvoríme Božej láske, ktorá mení tento svet. Záver roka je najkrajšie prežitý v modlitbe vďaky a chvály. Začiatok nového roka je otváraním sa vnuknutiam Ducha Svätého. Duch Boží je duch lásky a tak vás pozývam do Jeho školy, ktorá zaháňa všetok strach a predsudky, pretože dáva nádej tam, kde ju ľudskými očami nevidíme. To ľudské je príliš nízke a bráni otvárať sa slobode Božieho ducha prinášajúceho radosť a pokoj do ľudských sŕdc. Pozývam vás k modlitbe a k načerpaniu z prameňov Božej milosti.

Milosť, milosť, milosť, všetko je milosť.

Oslávili sme 20.púť zrelosti na záver Roku milosrdenstva o vykúpení z otroctva samoty. V témach o vykročení zo seba, o evanjelizácii radosťou a napredovaní v stopách milosrdenstva, sme prežili nádherný čas, za ktorý sme veľmi Bohu vďační.
Hlavným hosťom bol páter Salovatore Curro, profesor z rímskych univerzít, človek duchovne veľmi bohatý, hlboko ľudský a pokorný. V jednoduchosti a kráse nás pozval vykročiť po troch stupňoch lásky čo najbližšie k Bohu. Rozžiarené tváre, usmiate oči a hlboký duchovný pokoj bolo cítiť na záver v mnohých účastníkoch tohto stretnutia. Dôkazom toho sú aj pekné spätné väzby, z ktorých vyberáme pre vzájomné obohatenie.
Ďakujem všetkým hosťom, kňazom, dobrovoľníkom a účastníkom. Chcem poďakovať pánu dekanovi sobraneckého dekanátu, pánu primátorovi mesta Sobrance a pani riaditeľke základnej školy za nádherné prijatie, za jedinečný záujem nám pomôcť a za flexibilitu, keď nám s nasadením pomáhali zachrániť situáciu tým, že nás prichýlili pod svoju strechu. V modlitbách im vyprosujeme duchovné dary v službe na svojich postoch i pre osobný život.

Pozor zmena miesta Púte zrelosti

Drahí priatelia, z Božieho slova vieme, že Boh má rád nové veci. „Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?“ (Iz 43,19)

Vďaka nečakaným okolnostiam sa mení miesto konania Púte zrelosti. Púť bude v Sobranciach v ZŠ Komenského 6. Viac informácii účastníci dostanete mailom. 

Téma: Radosť a milosrdenstvo (20. púť zrelosti)

Kľúčom k láske je vykúpenie. Láska bez milosti neexistuje. Nemôžeš milovať, ak ti Boh na to nedá silu. Zapáli v tebe ohník a ty sa ho snaž udržiavať každodenným rozhodnutím.
Ovocím milosrdenstva je radosť z čistého srdca. Na záver Roku milosrdenstva zažívame radosť čistých srdc vykúpených od hriechu veľkou Božou milosťou.

Oslavná 20.púť zrelosti je dôvodom k radosti z milosrdnej lásky Boha. Boh má v rukách všetko, Jemu patríme a sme na ceste k Nemu. Prajem vám, aby ste nikdy neprestali hľadať Jeho milosrdnú lásku. „Aby vaša radosť bola úplná" (Jn 15,11)         S úctou otec Pavol

Zrelosť prichádza v čase (18. -20. november 2016)

Dozrel čas 20. púte zrelosti. Dozrel aj čas ukončenia Roka milosrdenstva. Je to výzva pre každého dozrieť k rozhodnutiu prijať Ježiša za osobného priateľa, ktorý nás vykúpil z hriechu obetou na kríži a chce nás spasiť svojim milosrdenstvom. Milosrdenstvo musí byť témou dňa pre kresťana živej viery. Sme povolaní prijímať a dávať milosrdenstvo. V pokore prijímať a s láskou ho dávať. Dal by Pán Boh, aby sme ukončenie Roka milosrdenstva prežili ako štart do nového života. Nech neskončí cesta hľadania a nachádzania milosrdnej lásky od Boha i od ľudí. Zo všetkých strán sme mali možnosť počúvať svedectvá o veľkosti Božieho milosrdenstva a následne okusovať jeho krásne a bohaté ovocie v ľudských životoch. Nebuďme smutní, že tento výnimočný rok končí, pretože sme pozvaní samotným Stvoriteľom zažívať Jeho milosrdnú lásku v každodennom Otčenáši „...odpusť nám, ako i my odpúšťame". Všetko má svoj čas a v čase dozrieva každý z nás. Zrelosť našej viery a lásky sa prejavuje trpezlivosťou a dôverou, že s nami je Boh nepretržite. Dôverujme Mu, On sa o nás postará.
Pozývam vás na 20. púť zrelosti s veľmi bohatým programom a vzácnymi ľuďmi. Hosťami budú Salvatore Currò, profesor z Ríma, tanečné divadlo ATak pod vedením Pavla Danka, s choreografiou Galéria, ľudová hudba Patrika Takáča naživo v pred adventnej tanečnej zábave. Ponúkame sväté omše, adoráciu, modlitby, svedectvá, spoločenstvo, radosť, pokoj a lásku v Duchu Svätom.
Príď osláviť okrúhlu púť zrelosti na záver Roka milosrdenstva. Otec Pavol

Záleží, nezáleží, záleží...

Záleží, nezáleží, záleží.... naozaj záleží. Mladým záleží na ozajstnom priateľstve. Celá púť radosti bola o poznávaní toho, na čom záleží. Záleží na vzťahoch, záleží na priateľstve, záleží na láske. Priateľstvo potrebuje dôveru. Dôvera sa buduje úctou. Úcta vyrastá z lásky k životu, z lásky k Bohu, k sebe, aj k iným. Mať rád je celoživotným poslaním človeka. Nečakať, že ťa budú iní mať radi a potom im budeš opätovať lásku, ale mať rád skôr ako oni. Prečo? Pretože On Stvoriteľ nás miloval ešte skôr ako ktokoľvek iný. Nevznikne priateľstvo, ak nebudeme chcieť byt priateľmi. Vzťah z vypočítavosti nie je o priateľstve.
Učme sa byť ozajstnými priateľmi. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom, účastníkom a hosťom za službu a za požehnanú účasť na 71. púti radosti. Žehnám vám k pekným priateľstvám.                                           Váš o. Pavol

PS: Zo spätných väzieb vyberáme :)

Priateľstvo bez lásky? Veď láska znamená všetko!

Môžeš mať komfort materiálny, môžeš mať úspechy a obdivovateľov, ale ak nemáš lásku si ako nenásytná čierna diera vo vesmíre, ktorá pohlcuje všetko. Skutočné a nie iba zdanlivé "Dobro milovaného" je základom lásky. Naša cesta vedie cez Božie chodníky. On kráča pred nami. S ním nezablúdiš. Kráčajme, ale do neba. Si za? Tak Ťa "Priateľu" čakáme. Kde? V Košiciach na "GeTeAčku" bude 71. púť radosti  na tému: „Priatelia mladého človeka". otec Pavol

Priatelia mladého človeka (71. púť radosti)

Priatelia sú pribuzní, ktorých si volíš sám.

Priateľov nikdy nieje dosť. Možno si to už počul/a a možno aj pocítil/a.

Priateľ je ten, kto Ti povie pravdu o tebe, napomenie ťa ak treba, ochráni pred zlom, podrží v ťažkej situácii... Priateľ je "druhé ja", s ktorým sa môžeš radiť a vždy s ním počítať. Priateľ je ten, kto sa ťa len tak nevzdá a pritom ti necháva slobodu. Priateľ je človek úprimnej čistej lásky.

V Ježišovi sa Boh stal našim priateľom a aj nás nazval svojimi priateľmi. Buďme ozajstnými priateľmi a budeme mať dobrých priateľov.

Pozývam vás na 71. púť radosti na tému: "Priatelia mladého človeka". Hosťami budú otec biskup Marek Forgáč z Košíc, duchovný otec Pavol Hrabovecký z UPC v Prešove a další.

Tešíme sa vás o. Matúš, o. Pavol a organizátori :)

Pripravujeme...

Keďže začal nový školský rok, opäť po prázdninách pre vás pripravujeme tieto podujatia:

 • v októbri to bude Púť radosti (21.-23.10.) pre mladých nad 15. rokov 
 • v novembri sa tešíme na mladých nad 23 rokov na Púti zrelosti (18.-20.11.)
 • Silvestrovské stretnutie na prelome rokov (28.12.-1.1.2017)
 • duchovné obnovy pre žiakov cirkevných škôl (podľa termínov vopred dohodnutých)

Ďakujeme za akúkoľvek pomoc, predovšetkým modlitbovú podporu. 

Spájame sa tiež v modlitbe za blahorečenie Božej služobnice Anky Kolesárovej. 

Umenie a láska idú spolu

Požadujú jedno - aby sa človek celý odovzdal.
Nedá sa to robiť polovičato.

Chcem poďakovať za opäť rekordnú účasť na Púti rodín (415 účastníkov, 81 rodín, 170 dospelých, 176 detí a a 69 dobrovoľníkov) a odovzdať vám pre povzbudenie kúsok zo spätných väzieb. Vďaka aj za pekné slová a modlitby pre posilu organizátorov. Žehnám vám.

Láska robí zázraky

Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom za perfektne zvládnutú obetavú službu počas Púte rodín. Ďakujem hosťom za ich otvorenosť a lásku pri odovzdávaní poznania. Osobitne chcem poďakovať všetkým rodinkám a manželom, že si našli čas pre seba, aby načerpali. Žehnám vám a vyprosujem naďalej v modlitbách pri hrobe Božej služobnice Anky Kolesárovej milosť umenia komunikácie v manželskej láske a v rodine. Otvorene srdce je pripravene pre zázraky. Váš otec Pavol

Rásť v láske

Keď človek sníva sám, zostáva to iba snom. Keď snívajú dvaja spolu, je to počiatok novej skutočnosti. Keď sa mladí zamilujú, snívajú svoj život a veľmi túžia žiť svoje sny. Najväčším umením je milovať v Jednom všetkých a vo všetkých milovať Jedného. Manželstvo je puto lásky, ktoré vysníval Stvoriteľ a vložil do ľudských snov. „Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom." (1 Jn 4, 16) Je nemožné vytvoriť dokonalú jednotu kvôli slabostiam človeka. Avšak milosť milosrdenstva skláňajúca sa k človeku mení ľudský život na radosť a pokoj. Manželskou bránou milosrdenstva musí prejsť každý, kto vstúpil do vzťahu. Dokonalosť patrí Bohu, my sme iba na ceste k dokonalosti, na ktorej sa učíme milovať.
Pozývam vás do školy lásky na púti rodín, kde si budeme vyprosovať milosť byť obdarovaní najvyšším umením. Žehnám a ďakujem všetkým manželom, ktorí neprestali hľadať cestu k sebe. Váš otec Pavol.

Našimi hosťami budú:

 • emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč
 • manželia Drahomíra a Vladimír Jackoví

24. púť rodín (28. august 2016)

Základom dobrého vzťahu je aj dobrá komunikácia. Vedieť vyjadriť svoje pocity alebo potreby, vedieť odkomunikovať dôležité informácie, to všetko je potrebné a veľmi dôležité pre manželský vzťah. Harmónia vo vzťahu manželov vytvára pocit bezpečia a vedomie lásky pre deti i pre okolie. Dobrá komunikácia je skutočným umením.

Pozývam vás na Púť rodín, kde môžete nielen duchovne načerpať a duševne zrelaxovať ale môžete aj rozšíriť si poznanie a pozdieľať sa o skúsenostiach. Jednoznačne záujem o tieto veci posúva vzťahy dopredu. Budeme sa modliť, počúvať a komunikovať.

Hosťami budú Mons. Alojz Tkáč a manželia Jackoví. Súčasťou programu bude aj obnova manželských sľubov, osobitné požehnanie každého manželského páru, možnosť svätej spovede, adorácia, program pre deti podľa veku, dobrý obedík:-)... Tešíme sa na spoločenstvo s vami pri našej mučeníčke Anke Kolesárovej. 

Milosrdná láska mení svet

Okrúhla 70. púť radosti nazvaná tiež 8.festival radosti priniesol veľké požehnanie a premenu do životov mladých ľudí. Milosrdenstvo Božie bolo dokazované nielen svedectvami ale celým programom festivalu. Skutočne sme mohli zažívať milosť dvoch pomyselných milosrdných brán, ktoré nás viedli myšlienkami k prijímaniu Božej milosrdnej lásky ale aj k odovzdávaniu milosrdenstva cez naše vzťahy ďalej. Láska potrebuje konkrétne kroky, naše srdce i ruky.

Ďakujem všetkým hosťom a dobrovoľníkom, že prišli sa rozdať Smile

Ďakujem aj všetkým účastníkom, že sa rozhodli vykročiť na cestu Božieho milosrdenstva. Radosť bola ovocím milosrdnej lásky a nedala sa skrývať pred nikým a pred ničím.

Pre povzbudenie ponúkame ochutnávku spätnej väzby v 1. časti. 

máte možnosť si prečítať už aj druhú časť spätnej väzby. 

 

Festival milosrdnej lásky (11.-15. august 2016)                

Je neuveriteľné počúvať slová modlitby z Rímskeho misála: „Bože, Ty miluješ nevinnosť a navraciaš ju kajúcim hriešnikom...“ Bohu je všetko možné. Zázraky sa dejú tam, kde vierou je otvorené srdce pre Boha.

Milosť milostivého miesta.

V roku milosrdenstva ľudia túžia nanovo získať stratenú nevinnosť, ktorá je znakom dokonalej krásy. Duše nevinných detí ustavične hľadia na Božiu velebu. Túžia byť čistí ako anjeli v nebi. Túžba po nevinnosti je túžbou po nebi. Kto je ochotný obetovať život, aby si ju chránil aj za cenu života, vyznáva lásku samému Stvoriteľovi. Pri nedávnej návšteve mučeníčky čistoty blahoslavenej Karolíny v poľskej Zábawe, ktorá zomrela podobne ako Anka v šestnástich pri obrane čistoty, sme pociťovali najsilnejší dotyk Boha pri jej sarkofágu, keď sme sa oň mohli „oprieť“ dlaňami a načerpať duchovnú silu žiť svedectvo čistej lásky. Pamätám si na podobný zážitok jednej spisovateľky ale aj mnohých iných, ktorí pri návšteve hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej, pocítili hlboký pokoj, radosť a vyžarujúcu lásku.

Dotyk neba je uzdravujúci a oslobodzujúci. Nebeskí obyvatelia sú našimi priateľmi a premosťujú svety orodovaním. Oslavovať cestu do neba našich mučeníkov a vyznávačov znamená deliť sa s radosťou ich víťazstva. Sme pozvaní všetci na nebeskú liturgiu.

Gratulujeme ku krásnym sedemnástinám Pútí radosti vo Vysokej nad Uhom. Oslávime ich počas okrúhlej 70 :) počas Festivalu radosti.

Festival nebeskej radosti je o tom, čo oko nevidelo a ucho nepočulo. Nech tento festival bude o nebeskej radosti, ktorú pociťuješ hlboko vo svojom srdci ako nesmiernu lásku a vďačnosť za všetky dary neba. Daj nám, Pane, milosť zažiť dotyk Tvojej lásky. Pozývam vás všetkých k modlitbe. Réžiu pripravil Duch Svätý a hlavnými aktérmi je Anka so svojim spoločenstvom. Treba vydať svedectvo o láske. Nikto nie je dokonalý, avšak téma milosrdenstva úprimne prežívaná nás robí slobodnými pre Božie kráľovstvo. Pozývam ťa osláviť a zakúsiť krásu neba. 

„Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú“ (Ž 85, 11)

Pozvanie na workshopy

V rámci nedeľného popoludnia bude séria workshopov na témy: Identita muža a ženy. Dokáž, že si chlap! (O dare mužskosti). Emócie v komunikácii. Hriešne myšlienky. Dobrá príprava na manželstvo. Hovor so svojím Bohom v tanci. Šikovné ruky a otvorené srdcia. A ochotnícke divadlo Ochotníci s divadelnou hrou od Ferka Urbánka Strašidlo. Bude možné si vybrať podľa chuti a obsahu. Každý deň môžeme objaviť krásu, ktorú zjavuje Boh cez rozličné dary, ktoré dáva ľuďom, aby si navzájom slúžili. Ďakujem všetkým hosťom, že prijali pozvanie a pozývam všetkých k spoločenstvu lásky a modlitby.

Milosrdenstvo je požehnaním. 

Slabý človek túžiaci po dokonalej láske zostáva nenaplnený a sklamaný keď pociťuje vlastné hranice neschopnosti. Chcel by byť viac šťastný, viac milovať, viac zažívať milosrdenstvo, odpúšťanie, zmierenie... Denné prežívanie potreby milosrdenstva je stálym ladením sa na Boží vysielač. Milosrdenstvo je pre každého, nielen pre ťažkých hriešnikov. Je to vedomie vlastnej hriešnosti, vedomie osobnej potreby byť obdarovaný milosrdnou láskou. Nás ľudí robí dokonalými postoj pokory: „Bože, buď milostivý, mne hriešnemu". V našich vzťahoch slová „prosím, odpusť a ďakujem" sú denným otváraním sa pre lásku. Vzťahy nemôžu dobre fungovať bez milosrdenstva. Kto nepotrebuje prosiť o odpustenie, ubližuje sebe aj iným. Úprimnosť, otvorenosť, vzájomné prijímanie, úcta budujúca dôveru... Iba tak môžeme rásť, ak milosrdenstvo bude v našom srdci i na perách. 

Milosrdný Bože, nauč nás milovať milosrdnou láskou. Amen.

Naši hostia na festivale: 

 • Mons. Bernard Bober, arcibiskup - metropolita
 • Páter Artur Cierlicky, SAC - Palotín Michalovce, bývalý exorcista
 • Mons. Marek Forgáč, novomenovaný košický pomocný biskup
 • Vladyka Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup
 • o.Marek Roják a o.Jozef Mrúz, kňazi Arcidiecézneho centra pre mládež 
 • novokňazi 

Účinkujúci na festivale:

 • spoločenstvo MaranaTha Prešov
 • kapela Kerygma

Workshopoví hostia:

 • Mgr. Richard Vašečka
 • MUDr. František Orlovský
 • ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS.
 • Mgr. Jozef Antonič 
 • Mgr. Dušan Škurla
 • Mária Oravcová  
 • Sr. Natanaela Kovaľová, SDR 
 • ochotnícke divadlo ochotníci Prešov 

Z neba do neba

Už sme doma z Krakova. Z najbližšieho stretnutia SDM, aké kedy sme doteraz zažili. Len tu za rohom bol svet zaplavený prietržou milostí padajúcich z neba. Hlboké zážitky zapísané v našom srdci si pozdieľame aj na Festivale radosti, na ktorom budú „dozvuky". Téma milosrdenstva Božieho a nášho oslobodzuje a prináša radosť.
Biele oblaky delia svet pozemský od nebeského. Tam hore stále svieti slnko. Pozemsky zmýšľajúci človek nedovidí do neba, pretože vždy sa točí okolo seba. Cíti sa byť uboleným stredom vesmíru. Nebo je priznané miesto Bohu. Je dôležité, aby bolo v našom srdci. Milosť milého Boha je milosrdná pomoc človeku zaťaženého hriechom pozemského života. Tento milostivý rok odpúšťania je veľkým darom z neba prinášajúci pokoj a radosť. Pozývam ťa k premene zmýšľania a konania. 
8. festival radosti bude obohatený okrem uvedeného programu prekvapeniami tipu tombola a inéSmile

 

Anka Kolesárová, mučeníčka čistej lásky, na ktorej príhovor prosíme, je priateľkou každého, komu ide o skutočné hodnoty. Sme v období intenzívnejších modlitieb za jej proces blahorečenia, spojme sa cez modlitbu.

Pozvanie od Františka na SDM

Náš pápež František pozýva mladých celého sveta na stretnutie s ním do Krakova. Poľský národ ožije prítomnosťou mladých všetkých kultúr a národov. Ohnisko mladých našej Cirkvi sa rozhorí neďaleko hraníc nášho malého Slovenska. Tešíme sa, že ten čas je opäť tu, aby sme zažili neopísateľnú atmosféru univerzálnosti Cirkvi: duchovné piesne vo všetkých jazykoch sveta, nekonečné zoznamovanie sa na každom kroku s mladými celého sveta, čistý duch radosti a skandovania na oslavu Boha, spoločné slávenie Eucharistie, ktorá všetkých spája. Kresťanská láska je nádejou pre človeka a pre celý svet. Nezištná obetavá láska, slovo pravdy odhaľujúce podstatu života, konkrétny skutok milosrdnej lásky... to je cesta k seba objaveniu ľudstva.

Počas týchto dní bude Domček zatvorený. Odchádzame za našim FrantiškomSmile

Poďakovanie po púti rodín

Osobnosť je človek, ktorý slúži s láskou. Najkrajším znakom osobnosti je dobrovoľníctvo. Chcem poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí prišli poslúžiť a zorganizovať 23.púť rodín. Koľkokrát som im povedal ďakujem, toľkokrát sa mi ozvalo „My sme oveľa viac prijali, otec Pavol. My ďakujeme, že sme mohli slúžiť".

Horúčosť posledných dní doľahla na prípravu a na dokončovanie detského ihriska. O to väčšia radosť bola pri vyvrcholení a pri posviacke DomčekovaSmile, keď nedočkavé deti pri bráničke s veľkou červenou mašľou, vbehli do sveta hojdačiek, šmýkačiek, plyšákov a hračiek. Domčekovo - domov pre detské sny. 
Napriek tomu, že extrémne teploty a nepredvídané okolnosti spôsobili, že niektoré prihlásené rodinky nemohli prísť, rekordný počet účastníkov púte rodín vyrážal dych. Rodina je poklad, ktorý si musíme chrániť, ak ľudstvo má byť zdravé.
Chcem poďakovať všetkým účastníkom za odvahu a silu prinášať obetu pri putovaní, za otvorenosť pri zdieľaní v skupinkách, za každé slovo povzbudenia a vďačnosti. Chcem poďakovať zvlášť hosťom, duchovnému otcovi z Farnosti Kráľovnej pokoja Košice Juh otcovi Miroslavovi Girovi, manželom Katke a Metodovi Novákovým z Inštitútu rodín z Košíc, Danke Obšajsníkovej z Diecézneho centra pre rodiny v Banskej Bystrici, koordinátorke projektu Ráchelina vinica na Slovensku za peknú prednášku a rady ako vychovať dieťa osobnosť. Uvedomili sme si, že ak dieťa má byť osobnosťou potrebuje vzor osobnosti v rodičoch alebo aspoň v priateľoch. Všetci rodičia sa zhodli, že deti potrebujú od rodičov modlitbu, osobný príklad a lásku.
Zo spätných väzieb vyberáme...

Druhá časť spätných väzieb

Detský sen DomčekovoSmile

Chcem poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k jeho vzniku, ockom Peťovi a Martinovi, ktorí boli pri prvotnej myšlienke a potom ďalším: Ľubovi, Martinovi, Jankovi, Peťovi, Tomášovi, ockovi Jankovi so synmi Filipom a Dávidom, ockovi Peťovi so synmi Jakubom a Jankom, Kristiánovi, Marekovi, spoločenstvu mladých z Popradu za víkendovku pod vedením Martina, ockom zo Spišského Štiavnika s rodinkami, Márii, Mirke, Majke, Lucke, Terezke a mnohým ďalším. Keby ich nebolo, Domčekovo by neboloSmile

Z Domčekova DomčekovoSmile

Dozrel čas! Domček vyrástol a dospel do takého stavu zrelosti, že sa z neho narodilo Domčekovo SmileAko vzťahy mladých dozrievajú pre manželstvo a vzťah manželský dozrieva pre deti, vznikla potreba vytvoriť prijatie pre tých najmenších, ktorí prichádzajú na domčekovský svet z našich rodiniek.

Chceme vám dať na známosť, že dňa 26. júna 2016 po dopoludňajšej svätej omši o 10.00 hod. a po púti k hrobu Božej služobnice Anky Kolesárovej bude požehnanie detského ihriska Domčekovo pri Domčeku.

Nech žiarivé očká detí, ktoré vedia dokonale vyjadriť radosť, ozdobia túto slávnosť. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom a ich obetavým srdciam, ktoré sa zapálili láskou k deťom a vybudovali pre ne tento „detský raj". Keby ich nebolo, tak by to nebolo. Ježiš žehnal deti a prial im, aby boli šťastné.

V ďalšej etape vytvoríme pre deti „prekvapenie". Smile Snáď sa nám to do ďalšej púte rodín, ktorá bude v auguste podarí.

Ďakujeme Bohu za každý dar, ktorý od Neho denne prijímame ako osviežujúce kvapky lásky. 

23. púť rodín (26. jún 2016)

Jedinečnosť a krása ľudskej bytosti je vrcholom pozemského stvorenia. „Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil..."(Ž 8,6), na Boží obraz je človek stvorený. Venovať mu pozornosť, znamená venovať pozornosť Bohu. Nikto nie je tuctový ani zanedbateľný. Každý je dôležitý a nesmierne bohatý. Tým bohatstvom je náš život, naše túžby i naša večnosť. Venovať sa výchove detí, sprevádzať človiečika od malička, od chvíľky počatia je veľmi vznešené poslanie. Rodičia dostali tú milosť, že im dieťa prichádza od Stvoriteľa do daru. Je to zodpovednosť pred Bohom i pred ľuďmi. Dejiny sveta vytvárajú nie národy, ale osobnosti. Človek dokáže zmeniť dejiny sveta.

Drahí rodičia, prihováram sa Vám, ktorí máte obrovskú moc a možnosti pomôcť každému dieťaťu. Prosím venujte maximálnu pozornosť tejto téme, aby ste vedeli pomôcť svojim ratolestiam. Dajte sa poučiť a príďte sa pozdieľať, aby vaše deti boli šťastné, aby ich morálne choroby tejto doby obchádzali. Vybudovať silného vnútorného človeka znamená pomôcť mu žiť vernosť, lásku a obetu, znamená pomôcť mu zvíťaziť. Táto doba potrebuje silné osobnosti, vnútorne pevných ľudí, ktorí ukazujú cestu k pravej láske a k dôstojnému životu.

Pozývam Vás v nedeľu 26. júna 2016 na Púť rodín.                  otec Pavol

„Čo v sebe živíš, to v tebe rastie."

„Dobrý človek túži po poznaní." „Ignorant nevie, že nevie." „Život je uhol pohľadu." „Deťom prorokujeme budúcnosť svojim postojom k ich životu." 
Púť rodín, ktorá nám otvára prázdninovú sezónu v Domčeku má otvoriť naše srdcia pre lásku a pravdu. Teším sa, že pozvanie prijal duchovný otec Miroslav Gira, farár vo Farnosti Kráľovnej pokoja Košice Juh, Ing. Katarína Nováková z Inštitútu rodiny v Košiciach a Mgr. Daniela Obšajsníková, z Diecézneho centra pre rodiny v Banskej Bystrici. 
Tešíme sa na peknú tému o výchove detí a na bohatstvo poznania a skúsenosti, ktoré so sebou prinesie každý jeden z prítomných milujúcich rodičov. Zomknime svoje mysle i srdcia a obdarujme sa navzájom. Modlitbou sa pripravujme a prosme o múdrosť srdca. Váš otec Pavol.

 

Púť k blahoslavenej Karolíne  (29. máj 2016 Poľsko)       

Máme pre vás jedinečnú ponuku putovať k blahoslavenej Karolíne Kózkówej do Poľskej Zábawy v nedeľu 29. mája 2016.

Cieľom tejto púte bude bližšie spoznať dievčinu, ktorá mala 16. rokov a zomrela počas 1. svetovej vojny podobne ako naša Anka. Pôjdeme do jej rodného domu, kde je teraz kaplnka (ak sa nám podarí vybaviť- chceli by sme tam mať sv. omšu) a tiež na miesto kde položila svoj mladý život naháňaná a šabľou bičovaná kozákom, ktorý bol po nej chtivý. Jej telo našli medzi močiarmi až dva týždne po jej smrti. Cestou sa pomodlíme krížovú cestu, do ktorej vložíme svoje úmysly aj úmysly Domčeka. Ďalšou zastávkou bude Sanktuárium blahoslavenej Karolíny, kde je jej sarkofág s možnosťou zakúpiť si prsteň čistoty, ktorý je relikviou 3. stupňa. (je strieborný s ľaliou a cena je cca 10 €)

Ak si k chutnému jedlu pribalíte aj dobrú náladu, bude aj zábava v Zábawe Smile

Cestovné je 15,- €. Čas odchodu z Domčeka o 5.00 hod. Miesta nástupu aj Košice (cca 6.30 hod.) a Prešov (cca 7:00 hod).

Prihlásenie je záväzné do 22. mája. Po tomto termíne sa definitívne rozhodne či pôjde jeden alebo viac autobusov.

Blahoslavená Karolína, oroduj za nás!

Božia služobnica Anka Kolesárová, pomáhaj nám!

Duch Svätý - duch lásky

Milosť je nezaslúžený dar. Nikto sám sebe milosť nemôže dať,nemôže si ju zaslúžiť, ani získať podvodom. Duch Svätý sa prihovára v nás a za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Duch Svätý je duch lásky, preto človek plný Boha je naplnený radosťou a pokojom. Čím viac si je človek vedomí svojich slabostí a s pokorou stojí pred Bohom, o to viac môže byť v ňom Boh silný.  Pravdu treba milovať, on sama zvíťazí. Pravda a láska sú dve sestry patriace k sebe. Milujúc Boha milujeme ľudí ako Jeho samého. Spása prichádza skrze úprimné čisté srdce omilostene Bohom, ktorý vie o človeku všetko.

Bože veď nás svojim Duchom Svätým, duchom lásky, aby sme stavali život nie na sebe ale na tebe. Zverujeme ti naše myšlienky, naše túžby, naše cesty a celú budúcnosť pozemského i večného života. Daj nám, Pane, milosť denne žiť v pravde, aby sme Ti boli verní.

Duchu svätý príď z neba... 

Miluj opravdivo...

Český teológ Vojtech Kodet opisuje obraz svadby ženícha Ježiša a nevesty Cirkvi. Ľudia prichádzajú na svadbu a hneď pri vchode sedí sluha opásaný zásterou a umýva prichádzajúcim nohy. Všetci čakajú na ženícha. Mal by byť vpredu, ale tam nie je. Keď už svadobní hostia prišli, sluha vstal, dal si dole zásteru, obliekol sa do svadobných šiat a predstúpil pred svadobných hostí ako ženích, aby ich privítal.

Pri poslednej večeri Ježiš umyl učeníkom nohy a potom im povedal: „Robte si tak navzájom". Potom evanjelista Ján zapisuje Ježišove slová „Sluha nie je väčší ako jeho Pán." Ježiš ako sluha urobil nám všetkým službu otroka. Boh zostúpil z neba a vtelil sa do človeka, uponížil sa až tak, že sa stal poslušným až na smrť. Nechal sa pribiť na kríž človekom, ktorého prišiel vykúpiť a spasiť. V apoštoloch Ježiš umyl všetkým nám nohy. Náš Boh nám to urobil. A povýšil nás do stavu kráľovského. Čím viac nás Boh volá žiť evanjelium, tým viac by sme mali pociťovať túžbu po poníženosti. Uč nás, Pane, milovať opravdivo - podľa tvojich predstáv.        Otec Pavol

"Teológia" zrkadla - teológia lásky.

Pred necelými troma rokmi duchovný otec Róbert Neupauer prišiel na silvestrovskú púť pár hodín skôr. Koho stretol, každý v niečom pomáhal s prípravami. Opýtal sa: „Čím vám môžem pomôcť ja?" Spontánne som ho poprosil, či by mohol namontovať zrkadlo v Tímčeku pre dievčatá. Ochotne vzal vŕtačku a urobil to. Teraz na záver tém o Teológii tela si náš hosť spomenul na svoj prvý „vklad" v našom centre, keď montoval zrkadlo.

Anka zomrela kvôli nevinnosti dievčaťa. Naše centrum je zamerané na úctu k žene. Otec Róbert namontoval našim dievčatám zrkadlo, aby vedeli, že sú stvorené pre lásku a pre krásu. Odvtedy sme počas všetkých silvestrovských, festivalových  a „radostných" pútí zažívali duchovné zrkadlo teológie tela. On a všetci ostatní lektori nám ponúkali skutočný obraz o Bohu a o človeku.  Ani som netuší, že tá „teológia" zrkadla, ktorá začala v dome pre dievčatá je taká prorocká a smerujúca k podstate života.

Spolu so všetkými účastníkmi a dobrovoľníkmi ďakujem Bohu za formáciu v Teológii tela Jána Pavla II., otcovi Róbertovi za jeho vytrvalosť a obetu, keď všetkých šestnásť tém prepracoval a nadrobno pripravil v textoch aj prezentáciach. Ďakujem  aj lektorom, ktorí nám tieto témy na našich akciách predstavili.

Radosť čistých sŕdc mladých ľudí je ovocím 69. púte radosti. Pre vzájomné obohatenie a povzbudenie zo spätných väzieb vyberáme. Ďakujem všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a hosťom za každý vklad srdca. Žehnám.           Váš otec Pavol. 

Máj - lásky čas   69. púť radosti 

V škole Božej lásky sa učíme milovať bez predsudkov, bez masky, v slobode Božích detí... Najväčšia vzdialenosť na svete je medzi rozumom a srdcom. Mať zdravý vzťah k sebe je obrovská výhra. Často sami sebe nerozumieme, sami so sebou najviac bojujeme, keď sami sebe sme neverní - prehrávame. Boh nám ukazuje ako víťaziť. Telo je chrám Boží. Málokto to pochopí. Je to list napísaný Stvoriteľom pre každého z nás. Aby sme ho mohli dobre čítať, potrebujeme získať oči Stvoriteľa tak, že sa naučíme abecedu lásky. 

Vyše dvoch rokov na pútiach radosti, festivaloch radosti a počas troch Silvestrov sme rozobrali sedemnásť tém z Teológie tela Jána Pavla II. Štúdium je na konci. Skúšky si robí individuálne každý sám, ako ich život prináša.
Chcem poďakovať duchovnému otcovi Róbertovi Neupauerovi, ktorý pripravil a rozpracoval dopredu všetky témy. Na tejto púti spolu s ním celý projekt ukončíme. Teším sa, že raz budú všetky témy v jednom balíčku a bude si ich môcť ktokoľvek vypočuť. Sú v podaní viacerých zaujímavých hostí.
Pozývam Ťa na májovú púť radosti, ktorou poďakujeme apoštolovi mladých svätému Jánovi Pavlovi II. za to, že nám odovzdal poznanie o kráse a bohatstve ľudského tela. Teším sa na spoločenstvo s Tebou. Otec Pavol
Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!

69. púť radosti (6.- 8. máj 2016)

Určite mnohí z nás videli rozprávku Frozen, alebo ako to v preklade vyšlo na Slovensku Ľadové kráľovstvo. Zasmiali sme sa na akčnom snehuliakovi Olafovi a sledovali, ako to skončí medzi Kryštofom, Annou a Elzou. Tento príbeh, spracovaný podľa rozprávky Hansa Christiana Andersena, Snehová kráľovná, končí jednou veľkou pravdou. To, čo roztápa chladné srdce aj svet, je láska. Až keď to Elza zistí, prichádza radosť. 
Naším povolaním na tomto svete je žiť lásku. Nie ako nejaký plytký cit, ale ako celoživotné poslanie a voľbu mať rád. Žiť čistú lásku znamená objavovať súčasne aj veľkosť Božej lásky. Je to ako ísť do Vysokých Tatier a tým, že objavujem krásu Tatier, objavujem aj krásu celej prírody. Nie sme však povolaní len ako obdivovatelia lásky. Sme povolaní žiť ju naplno. Ona má byť hnacím motorom nášho života, sprievodcom našich skutkov a mantinelom našich myšlienok. 
Drahí priatelia, pozývame vás na májovú púť radosti, ktorá bude 6. - 8.mája 2016. Budeme sa venovať poslednej z našich tém z okruhu Teólogie tela sv. Jána Pavla II. - "POVOLANÍ K LÁSKE". Vyprosujem vám, nech vás práve láska vedie a ženie. 

S láskou vám žehná otec Matúš

Zrelosť vedie k vnútornej kráse (spätné väzby)

Nesmierne ma teší, že sa nám krása ponúka každý deň. Boh nám ju dáva v našich bratoch a sestrách. On sídli v nás. Sme na jeho podobu, preto každé priblíženie k nemu je priblížením k sebe. Máme nádej byť šťastnými ľuďmi. Stačí dovoliť kráse, aby nás uchvátila a budeme si rozumieť navzájom... a budeme jedno srdce... a budeme prosiť o odpustenie... a budeme plní Božej lásky. Tak nám Pán Boh pomáhaj. Ponúkame vám výber zo spätných väzieb 19. púte zrelosti, ktorá bola na tému: „Odpustenie v láske".
Chcem poďakovať všetkým účastníkom, dobrovoľníkom a hosťom, ktorí nás veľmi obohatili slovom a svedectvom. Už teraz sa tešíme na okrúhlu 20. púť zrelosti, ktorá sa uskutoční 18. -20. novembra.
Otec Pavol

Milosť a milosrdenstvo... 19. púť zrelosti

Milosť a milosrdenstvo. Láska a pokoj. Radosť vyvierajúca z hĺbky srdca. Kto hľadá nájde, kto klope, tomu otvoria. Boží duch je duch lásky a pokoja. Strach a bezmocnosť dnes ovláda mnohé ľudské srdcia. Kopec nevyriešených problémov, nekonečné hľadanie cesty... Kam nás chce Boh posunúť? Čo robiť, aby sme žili podľa Božej vôle, život plný, sýty, radostný?

Pozývam ťa objaviť vlastnú tvár usmiatu a šťastnú, takú za ktorú sa nehanbíš, krásnu ako keď je Boh Pánom srdca.

V modlitbe nech Duch Boží láme putá a sníma okovy. Najhoršie je, keď je človek väzňom seba samého, pretože naše víťazstvá nám môžu ublížiť a naše prehry môžu byť víťazstvom Boha v nás. Nezmýšľajme pozemsky. Buďme ľuďmi zameranými na nebo a Duch Boží spočinie na nás a budeme milovať a milovať a milovať... sebe zomierať, zomierať, zomierať... Človek sám sebe je najväčším krížom, pokušením i čistou radosťou. Najväčším víťazstvom je zvíťaziť nad sebou.  Otec Pavol.

Rany milujúcich a rany milovaných - 19. púť zrelosti

Kto miluje stáva sa zraniteľným. Otvorí srdce a dáva ho k dispozícii. Môžeš si ho uctiť ako posvätný dar, ale aj zneuctiť. Pohladiť ale aj raniť. Ježiš nechal srdce ľuďom, aby si ho mohli pritúliť a oni ho zbičovali, potupili a pribili na kríž. A čo urobil On? Opäť sa nám dal a dáva neustále ako duchovný pokrm pre pozemský a večný život. Cez rany na jeho srdci sa nám daroval. Cez rany lásky na našom srdci ho môžeme prijímať. Láska bolí. Je obetavá, trpezlivá, nemyslí na zlé, je zdržanlivá... Rada zomiera na kríži. Taká je láska. Možno si túžil milovať až priveľmi a prišli sklamania - rany, na ktoré si vôbec nečakal/a. Možno trpíš ranou samoty a nepochopenia od iných, možno pocit zlyhania ťa dal na kolená a nevieš vstať, možno láska tvoja alebo iného ťa uväznila a nevieš sa z nej vymotať. Kvôli láske človek zranený ticho trpí a nevie sa s tou bolesťou podeliť. Kto ťa pochopí? Iba Boh, ktorý ťa stvoril na obraz Lásky. 

My musíme milovať, je to náš údel! Milujme napriek neláske. Život je taký. V modlitbe sv. Františka vyslovujeme slová: „Pane, daj, aby som skôr chápal iných, než aby mňa chápali,
skôr miloval iných, než aby mňa milovali....". Kľúčom je milovať až do krajnosti ako Ježiš na kríži. Bez sebaľútosti, bez útekov, s láskou prijať „to" ťažké a obetovať ako modlitbu, odpúšťať „donekonečna", tak nás učí láska na kríži. Láska sa nechce dať odradiť, pohoršiť,... chce všetko prekonávať a dozrievať v milovaní. Chce pretvárať seba a stávať sa čistou, čo najdokonalejšou, svätou...
Pozývam ťa na poslednú z ôsmich tém, ktoré sme prešli počas štyroch rokov na pútiach zrelosti. Ak si chceš vypočuť predošlé témy, nájdeš ich v našom archíve. Príď urobiť krok na ceste k Bohu, k sebe a k blížnym. Odpustenie v láske je veľmi silná téma, ktorá prináša nádej aj do najväčších bolestí a sklamaní. Buď požehnaný, požehnaná. Otec Pavol

Účasť na našej púti zrelosti potvrdil aj riaditeľ Arcibiskupského úradu v Košiciach ThLic. Ján Urban. Veľmi sa tešíme na uzdravujúcu milosť sviatostnej lásky v Eucharistii, v Božom slove a v milých ľuďoch.

19. púť zrelosti (15. - 17. apríl 2016)

Vzťahy musia žiť z lásky, ak majú prekonať všetky prekážky. Aj v láske bývajú zranenia. „Nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti" (Kol 3,14). Jedno príslovie hovorí: Ak tí, čo sa mali radi, kvôli zraneniu si už nemajú čo povedať, zostane smrti málo čo by im vzala. Liek na lásku je láska, pretože rada odpúšťa. Ona sama však v nás vyžaduje nové postoje. Ak človek nie je schopný vstúpiť do seba a zmeniť sa vo vnútri, nemôže byť uzdravený. Keby sa niekto aj snažil odpustiť, ale stretne opäť toho starého človeka v ňom, nedokáže ísť ďalej. Láska robí veci novými a v konečnom dôsledku všetko premieňa na požehnanie, aj najťažšie pády a najťažšie chvíle. Učme sa od Jozefa Egyptského odpustiť tým, ktorí nás „predali do otroctva" a náročnú situáciu v ktorej sme sa ocitli, prijať ako cestu lásky a pokory, ktorá lieči rany a buduje nové perspektívy života. Krvácajúca rana sa mení na prameň veľkej duchovnej sily a požehnania. 
Ak prežívaš svoje zranenie v láske dôveruj, že Bohu je všetko možné. Prijmi novú cestu života s túžbou byť premenený/á.

Ak máš viac ako 23. rokov, pozývame ťa na túto púť zrelosti, na ktorú pozvanie prijali a našimi hosťami budú: 
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková - mama, manželka, v minulosti komunálna poslankyňa, dnes expertka pre deti, mládež a rodinu a tiež členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. 
Poetica Musica z Košíc - je tvorivá skupina, ktorá spája mladých talentovaných ľudí s cieľom vytvárať, ponúkať a prezentovať umelecké programy na rôzne spoločenské a duchovné témy a v nich poetickou a hudobnou formou sprostredkovávať hodnoty, príbehy, postrehy zo života. Viac o tomto projekte sa dočítate tu: http://www.poeticamusica.net/projekty.html

Ak môžte, podporte nás 2% alebo 3% zo zaplatenej dane

Milí priatelia Anky Kolesárovej a Domčeka vo Vysokej nad Uhom.

Naše centrum je v rozvoji a kúsok po kúsku ho svojpomocne budujeme. Každý centík je pre nás veľmi vzácny. Prosím vás o pomoc vo forme 2% alebo 3% z daní. Nech Vám je požehnanie odmenou.                                   Váš otec Pavol

Požehnané veľkonočné sviatky

Bronie sa zora na nebi, už znejú chvály vznešené,
svet jasá, plný veleby, a peklo chvie sa zdesené.

Veď statočný a mocný Kráľ smrť zničil, život obnovil,
pekelné bráany pošliapal a z úbohých sňal okovy.

Ježišu, Ty buď naveky nám veľkonočnou radosťou,
pridruž nás k svojmu víťazstvu znovuzrodených milosťou.
                  (z ranných chvál veľkonočného obdobia) 

 

Požehnané veľkonočné sviatky plné pokoja a radosti
od Zmŕtvychvstalého Pána Vám vyprosujú
                                                         kňazi a spoločenstvo mladých z Domčeka. 

Kreativita služby - Víkend dobrovoľníkov (11.-13. marec 2016)

Tri Zdravasy. Mnohí sa ich modlíme pravidelne ale určite asi všetci na pútiach. Keby som vám dal otázku: Za čo sa modlíme posledný ? Určite viete odpoveď. Modlíme sa ho, aby sme mali živé srdce, aby sa naša viera odzrkadľovala v skutkoch lásky. 

Aj služba dobrovoľníka je skutkom lásky a viditeľný dôkaz živého srdca. Vzdávam sa často vlastného pohodlia a času aby tí druhí prežili krásny čas, dávam kúsok zo svojej lásky, aby ľudia okolo pocítili dotyk lásky, som tu pre ostatných, aby oni mohli mať zážitok spoločenstva. Kto má živé srdce, kto miluje, hľadá spôsoby ako slúžiť, má v sebe kreativitu služby. A každú túžbu milovať a dávať sa Boh požehnáva, takže človek hoci slúži, odchádza naplnený. Lebo: "Kto má, tomu sa pridá." (Mt 13,12) 

Drahí naši dobrovoľníci, chcem vás všetkých s radosťou pozvať na "Víkend dobrovoľníkov", ktorý sa uskutoční 11.-13.marca v Domčeku vo Vysokej nad Uhom. Budeme čerpať silu, povzbudenie a radosť od nášho dobrého Nebeského Otca a viac sa spoznávať a vytvárať spoločenstvo. Prihlásiť sa môžete tu do 7. marca: 

https://docs.google.com/forms/d/14XjPssTeff8U_Q9xBDqUe_X4DlAm0uu0wRyfsHycoME/edit?usp=drive_web
Žehnám vám. :) + o.Matúš  

Svätosť rastie sama

To Boh dáva vzrast. Pri čítaní spätných väzieb som Bohu ďakoval za milosť, ktorá prišla cez túto 68. púť radosti. Svätý Valentín môže byť na ňu právom hrdý, keďže mal v tom prstySmile 

Zo spätných väzieb vyberáme

Domček v Bruseli

V dňoch 13. - 17. 10. 2015 sme sa päťčlenná skupina z Domčeka na pozvanie Pána europoslanca MUDr. Miroslava Mikolášika zúčastnili exkurzie Európskeho parlamentu v Bruseli. čítaj viac...

Sme radi, že sme mohli prezentovať Domček v Bruseli.
Maťka, Jarka, Patrik, Mirko a otec Michal

Festival nebeskej radosti

Keby si sa chcel rukami dotknúť neba, zostal by si stáť rozčarovaný a sklamaný. Nebo je motýľ a srdce je kvetom. Ako má naň sadnúť motýľ, keď mu neotvoríš kvet? Nebo zostúpi, ak máš v srdci miesto pre lásku.

čítaj viac...

Ďakujeme ti, Monika, za tvoj vzor darovaného života Bohu a rodinám. Prosíme ťa o tvoju pomoc vo všetkých našich projektoch.

S úctou a láskou otec Pavol a veľká domčekovská rodina.

„Kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom".(1Jn 4,16)

Milosti padajúce z neba

Keď z hĺbky srdca rozprávajú ústa a ruku vedie tok myšlienok, človek má pocit, že aj tak nevyjadril všetko. Vďačnosť vyráža dych, tak ako pri písaní, tak aj pri čítaní to môžeme pociťovať. Chcem Bohu ďakovať za každého jedného z vás, že ste prišli, aby sa rozmnožila radosť v nás, aby s Ježišom bola úplná. Ďakujem za spätné väzby. Zopár sme ich vybrali, aby sme sa potešili s vami:

- čistota prináša radosť
- som jedinečná a s Bohom je všetko možné
- aké je potrebné sa vedieť stíšiť, mať čas na modlitbu
- Boh mi dal radosť do srdca
- láska má zmysel

List vďaky priateľom Domčeka

Keď dieťa rastie a dospieva, začína hľadať podstatné vecí. Viac rozumie zákonom, ktoré chránia jeho svet. Po 15. rokoch fungovania pútí dozrel čas, aby som v mene tejto histórie, ktorá dosiahla vek občianskeho preukazu a získala dôležitosť v spoločnosti, vyjadril vďačnosť všetkým dobro-voľníkom a dobro-dincom. Práve to „dobro" nás spája. Z lásky dávame život našich modlitieb a obetí spoločnému dielu tu vo Vysokej nad Uhom. Cez tieto dary kvôli Anke sa toľko lásky nahromadilo, že nás to privádza k úžasu. Keby vás, „dobrých ľudí" nebolo, nič by nefungovalo.

On potrebuje vaše srdcia aby milovali, vaše ruky aby objímali a pomáhali, váš život aby ste ho darovali... na začiatku nového roka vám všetkým ďakujem za akúkoľvek aj neviditeľnú pomoc. Nech vám to Štedrý Boh mnohonásobne odmení pozemskými a nebeskými dobrami.      otec Pavol

Radosť pramení v čistom srdci

Školy si oddýchli a triedy sa opäť naplnili vravou mladých. Zážitky z prázdnin boli vyrozprávané a učitelia začali byť nároční. Začal školský rok, ktorý nás má opäť posunúť ďalej. Príprava do života je dôležitá.
Na národnej púti v Šaštíne sme sa dozvedeli, že nás čaká Národné stretnutie mládeže P 15. Budeme sa na to duchovne pripravovať počas desiatich mesiacov. Pripravených je 10 tém. Náš milý pápež František pre mladých na celom svete určil tému „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha". Každý mesiac bude jedna z tém predstavená v živom vysielaní televízie LUX a následne na internete budeme mať pripravené nápady a aktivity na stretká.
Pozývam všetkých do duchovnej prípravy P 15.
Nech tento školský rok bude časom budovania pekných priateľstiev a objavovania vnútorných darov, ktoré nás uschopňujú milovať. Čistý rok nás môže priviesť k úžasu nad tým, čo vidia iba čisté oči srdca. Verím, že ak niekto poprosí Boha o milosť a bude s Ním spolupracovať, prežije najkrajší čas života - čas „ošperkovaný" čistou láskou úprimných ľudí. Spolu poďme uvidieť Boha v nás.

Váš otec Pavol - hlas 19 rokov volajúceho po čistej láske Smile

Poďakovanie Rádiu Lumen

Čas preberá úsilie.

V sobotu sme boli svedkami 1. púte rádia Lumen k Božej služobnici Anke Kolesárovej. Putovali nielen cestujúci, ale každý, kto bol s nami spojený cez rádio. Chceme vyjadriť hlbokú vďačnosť rádiu Lumen a jeho organizačnému tímu na čele s otcom Jurajom Spuchľakom. Chceme poďakovať aj všetkým účastníkom a poslucháčom rádia Lumen, že sa zapojili do tejto púte. Bol to milostivý čas plný duchovného bohatstva. Ďakujeme aj našej kresťanskej televízii Lux za sprostredkovanie obrazu a zvuku satelitným prenosom. Božia služobnica Anka Kolesárová obetovala svoj mladý život za hodnoty, ktoré sa oplatí ohlasovať, pretože dávajú ľudskému životu krásu a zmysel. Nech Boh žehná naše kresťanské média. S úctou a vďakou otec Pavol & tím Domčeka.

http://www.lumen.sk/archiv.html?page=1

V škole diamantov

Možno prežívaš čas, kedy cítiš potrebu pohnúť sa v živote ďalej. Chceš niečo zmeniť a nevieš ako. Túžiš pracovať na sebe a stať sa iným. A možno máš iba mladé sily a chceš ich nezištne darovať.

Ak sa ťa to týka, tak prosím, čítaj ďalej Smile
Život v spoločenstve je náročný, ale veľmi pekný. Každodenným obrusovaním hrán sa stávame hladšími, krajšími a lepšími, vzácnymi ako diamant. Je to obrovský vklad do budúcnosti. Škola života, ktorá sa nedá zaplatiť. Pri zdieľaní sa tímakov jedno dievča z českého centra povedalo: „Život v tíme ma naučil prežiť všade a som veľmi vďačná za túto životnú skúsenosť". „Tímak - tímačka" je človek žijúci v spoločenstve, ktorý sa zasväcuje na niekoľko mesiacov do služby v centre v nezištnom dávaní sa. Má to byť človek radostný, flexibilný, obetavý... Ak cítiš, že ťa Boh volá slúžiť na nejakú dobu v takomto centre, prihlás sa prosím SMSkou na moje telefónne číslo 0905 405 674. Spätne zavolám. Je potrebné sa porozprávať a absolvovať skúsenosť života v centre.

„Kto skôr príde, ten prv melie Smile " Otec Pavol z Domčeka

Pozdravme Anku

Určite prežívate s nami vďačnosť Bohu za dar Anky Kolesárovej, ktorej príbeh zmenil životy mnohých. Chcem vás povzbudiť k modlitbe za proces jej blahorečenia. Ak by niekto z vás bol v modlitbe vypočutý a dostal milosti na jej príhovor, prosíme, oznámte to buď nám v Domčeku alebo na adrese Arcibiskupského úradu v Košiciach. Prosím, nepíšte anonymne, aby sa svedectvo dalo použiť - nechajte na seba kontakt.

Kto by chcel prispieť do fondu procesu blahorečenia, zverejňujeme účet Arcibiskupského úradu 243512/0200 s variabilným číslom 41220 na to zriadeným. Vďaka za modlitby aj za podporu. Otec Pavol

Keď sa rodí snubná láska..

.. na mieste, kde zomrela Božia služobnica Anka Kolesárová.

Život píše príbehy...

O hľadaní  a nachádzaní, o túžbach, o smäde po láske, o bolesti, obeti i uzdravení...

          

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. 

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5411000000002628717671

SK3211110000001235580008

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Pomník nenarodeným deťom v Domčeku
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo