Kliknutím na lupienok si zvoľte sekciu. Anka Kolesárová, informácie, proces blahorečenia. Domček - Hlavná stránka. Všetko o Pútiach radosti. Všetko o Pútiach zrelosti. Všetko o Pútiach rodín. Iné aktivity.
Hlavná stránka   Domček   AKCIE  Rok viery

Rok viery 

"Môj otec mi odovzdal všetko"

Rok viery vo Vysokej nad Uhom začal na 55. púti radosti, ktorá bola plná myšlienok o otcovstve. Počúvali sme v prednáškach a kázňach, akým požehnaním je otcovstvo pre tento svet. Otcovstvo to pozemské aj nebeské. Boh Otec je otcom každého otcovstva. Stvoril nás na svoj obraz a učí nás objavovať krásu tejto lásky v rodinách, kde ju máme zažívať ako pocit bezpečia a opory v každej situácii. Boh Otec nám odovzdal všetko, daroval nám svojho Syna, aby nás vykúpil a spasil. Ježišove slová: „Môj otec mi odovzdal všetko" platia aj na nás, pretože v Ježišovom mene dostávame od Nebeského Otca všetko, čo s pokorou a vierou prosíme. Život Božieho Syna obetovaný na kríži sa stal výmenou za lásku, ktorú máme objavovať prijatím radostnej zvesti o konečnom cieli ľudského života. Otec nám odovzdal všetko.

"Ja a Otec sme jedno"

Valentínska v poradí už 56. púť radosti v termíne 8. - 10. február 2013. Láska sa rodí vo vzťahu. Preto Boh je trojica osôb. Podľa vzoru Najsvätejšej trojice aj my sme pozvaní budovať čo najdokonalejšie vzťahy. Boží Syn Ježiš Kristus, druhá Božská osoba prišiel na túto zem v ľudskom tele. Narodil sa do našich vzťahov. Modlí sa, aby sme vytvárali jednotu medzi nami ako On vytvára jednotu s Nebeským Otcom. Prosme Ježiša o dar jednoty do našich vzťahov, aby sme netrpeli boľavou samotou, ale prežívaním jednoty s Bohom boli schopní budovať jednotu v medziľudských vzťahoch a mohli sme povedať: „Ja a tí ostatní okolo nás (otec, mama, brat, sestra...) sme jedno". Kto odovzdá svoj život Bohu, Boh ho daruje ľuďom v čistej a slobodnej láske.

Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo venovaním 2% zo zaplatenej dane. Ďakujeme aj Priateľom Domčeka, ktorí nás podporujete svojim mesačným finančným darom.

Novinky 

Bankový kontakt

Príspevky na činnosť:

SK5211000000002943045043

SK5411000000002628717671

Príspevky na réžiu Domčeka:

SK7775000000004008286398

Spoločenstvo Domček patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 

Spoločenstvo Tímaci patrí do Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. 
Zachej.sk - kresťanské kníhkupectvo