Spätné väzby

Výber zo spätných väzieb z 27. púte rodín

 

 1. Čo si si uvedomil počas tejto akcie?
 • Čo všetko mám vo svojej rodine, aké bohatstvo
 • Že je dôležité sa stretávať na takýchto akciách nielen pre rodičov, ale aj pre deti, navzájom sa povzbudzovať vo viere a výchove a byť prvým a živým svedectvom pre naše deti
 • Taká dokonalá je láska nášho Pána, tak nás všetkých miluje, je to cítiť, búši mi srdce ako zvon
 • Rodina a Boh je na prvom mieste a toto miesto mi pomáha pri jej výchove
 • Musím dať Boha na 1.miesto v mojom živote a bude všetko OK
 • Boh nikdy nezabúda na tých, ktorí ho milujú
 • Rodina je a vždy bude základom každej osoby, nech sa počas života stane akoukoľvek osobnosťou
 • Krásu rodiny, požehnanie
 • Aká dôležitá je aj pre mňa rodina
 • Málo sa modlím
 • Ako Boh uzdravil úplne zázračne manželstvá, ktoré sa pokorili v srdci a dali mu 1.miesto
 • Uvedomila som si, že každodenné problémy, ktoré vzniknú v rodine je najlepšie odovzdať Bohu a spolu s ním ich aj riešiť
 • Boh nás drží ako lepidlo, nechce nás nechať odlepiť
 • Vytrvalosť v dobrom
 • Potrebu chrániť inštitúciu rodiny a dať jej v spoločnosti status vážnosti a dôstojnosti
 • Čím ďalej, tým viac verím v silu nášho Pána
 • Boh je živý, milosrdný a uzdravujúci
 • Rodina je to miesto, kde sa môže budovať silná viera
 • Milujem svojho manžela opäť o niečo viac
 • Dôležitosť jednoty manželov a to, že Boh koná v každom človekovi, že On je prvý, ktorý nás hľadá
 • Boh je neskutočne prítomný
 • Každý je voči Bohu zodpovedný za svoju časť zmluvy medzi manželmi a Bohom
 • Potrebujem žiť pre Boha a ostatné sa tým zmení
 • Najkrajší a najcennejší dar je rodina, keď máme pre koho žiť a obetovať sa
 • Za lásku sa oplatí bojovať, aj keď to nie je ľahké
 • Ako málo robím pre svoju rodinu v oblasti obety času, rozhovoru, voľného programu
 • Dôvera, milosrdenstvo, spravodlivosť
 • Vychovávať deti s láskou, sila svedectiev, zmena životov k dobrému vďaka Bohu a Anke
 • Hodnota a dôležitosť rodiny a rodinného života
 • Mať Boha na 1.mieste je najdôležitejšie
 • Rodina je obrovský dar
 • Je normálne mať problémy, lebo ich majú aj iní a Boh im pomáha, pomôže aj mne
 • Musím prosiť o silu, aby som vládala pokračovať ďalej
 • Potrebujem zdieľať spoločenstvo, ktoré má také hodnoty, v ktoré verím aj ja
 • Dnešný svet ide smerom od Boha a nie k nemu
 • Aká je pre mňa dôležitá rodina, ale hlavne aká je potrebná prítomnosť Ducha Svätého a jeho pôsobenie v mojej rodine
 • Rodina je dar Boží, miesto, kde sa rodí láska, miesto obety
 • Rodiny, ktoré žijú s Bohom sú obohatením pre ostatné rodiny aj pre celú krajinu
 • Je dobré mať spoločenstvo a ľudí, ktorí ti poradia a podporia ťa
 • Aké mám šťastie na rodinu, manžela a dieťa
 • Musím lepšie žiť svoje manželstvo a materstvo
 • Veľmi dôležitá je trpezlivosť, modlitba
 • Rodina je miesto Božích zázrakov
 • Dôležitosť rodiny a spoločenstva, čo vštepujem, aké zrnká zasievam do svojich detí
 • Dôležitosť modlitby – tichej, skrytej
 • Len cez Boha sa môžeme milovať navzájom a svojho manžela
 • Potreba príkladu usporiadanej rodiny pre deti ako vzor
 • Dar úplnej rodiny
 • Mám skvelého manžela, s ktorým túžim založiť rodinu, v ktorej sa bude oslavovať život, radosť, láska a Boh
 • Skvelí ľudia, skvelé myšlienky
 • Rodina je dar, Boží dar
 • Som vďačná za svojich rodičov
 • Treba byť vytrvalý
 • Nie som sám so svojimi krížmi
 • Vďaka Bohu za úžasných ľudí, ktorých som tu stretol
 • Krásu a hodnotu čistoty srdca
 • Viac času venovať rodine
 • Aké je skvelé zdieľať sa o živote v rodine
 • Viac sa zamýšľať o vzťahu k manželke a deťom je potrebné
 • Dôležitosť venovania času deťom aj manželke
 • Mám byť vďačná a chváliť Pána za svoju rodinu
 • Je neustále potrebné sa o svoju rodinu, manželstvo starať
 • Treba vedieť aj niesť svoj kríž vo viacgeneračnej rodine
 • Deti sú moja verná kópia, čo do nich vložím, to sa vráti
 • Deti sú naším zrkadlom, potrebujú trochu voľnosti, aj ja sa mám čo od detí učiť
 • Aj ostatné rodinky majú problémy a možno ešte väčšie ako sú tie moje
 • Dôležitosť základov rodiny

 

 1. Aké impulzy do života si prijal? (zmena)
 • Načerpanie z prameňa milostí, posilnenie vo viere, ubezpečenie, že je ešte stále veľa rodín, ktoré žijú horlivý kresťanský život
 • Odpúšťať deťom ich vylomeniny, milovať ich ešte viac ako doteraz, prijímať život tak, ako príde
 • Buď vytrvalá a trpezlivá, nechcime všetko rýchlo a hneď
 • Viac sa za rodinu modliť, počúvať
 • Viac sa s deťmi rozprávať, nechávať im priestor, vypočuť ich, vložiť ich do modlitieb
 • Viac času si nájsť pre Pána
 • Byť trpezlivý
 • Skôr väčšia motivácia
 • Zdieľať sa viac o živote v rodine
 • Vedieť sa stíšiť pri adorácii
 • Byť milosrdný voči deťom, manželke a sebe
 • Učiť sa trpezlivosti
 • Viac sa spoločne modliť
 • Zapojiť modlitbu o čistotu srdca pre naše deti do našej rodiny
 • Modliť sa za múdrosť srdca
 • Neprestávať pracovať na svojej svätosti, aj keď padám, hreším a zlyhávam, tak cesta k Bohu je krásna
 • Svojím príkladom by som chcel vychovávať naše deti
 • Dôverovať Bohu
 • Byť milý a ohľaduplný
 • Viac prejavovať lásku manželovi aj pred deťmi
 • Byť dobrou matkou a manželkou, sestrou, dcérou
 • Ďakovať za všetko a prijímať situácie, problémy s láskou a porozumením
 • Byť dobrým manželom, otcom, bojovať, nevzdávať sa, modliť sa
 • Nájsť si viac času na modlitbu
 • Rodina je miestom plodnosti a rozhovoru
 • S Božou milosťou treba spolupracovať
 • Rodičia sa učia od detí viac ako deti od rodičov
 • Viac osobnej modlitby
 • Všetko predkladať Bohu, každý okamih, každý problém, no aj seba samých, svojho manžela, deti
 • Budovať domácu Cirkev
 • Stále pracovať na svojom povolaní v manželstve, rodičovstve
 • Ďakovať Bohu za všetko dobré a zlé
 • Načerpala som nové duchovné sily
 • Prehlbovať vzťahy s rodinou, nielen blízkou
 • Robiť viac, neuspokojiť sa s tým, čo mám a čo som dosiahol v duchovnej oblasti
 • Nedám priestor zlému na účinkovanie v našej rodine
 • Ešte viac spoločného času na modlitbu
 • Menej zarábať a viac sa duchovne rozvíjať a v neposlednom rade zdieľať svoj čas s rodinou
 • Viacej sa venovať rodine a modlitbe za ňu
 • Ďakovať za všetko, dobré aj zlé
 • Tráviť čas s deťmi na takýchto akciách, aby videli aj náš vzťah s Bohom
 • Potrebujem sa viac modliť, obetovať a nie ľutovať sa
 • Musím vydržať
 • Viac byť v spojení s Bohom
 • Viac vypočuť deti
 • Viac sa starať o budovanie rodinného prostredia cez investovanie svojho času do rodiny
 • Obetovať sa bez podmienok
 • Požiadala som Boha o pomoc v zmene priorít – viac času pre rodinu, hlavne výchovu detí, zverila som deti do Ankinej starostlivosti v oblasti čistoty a tiež Panne Márii
 • Načerpala som opäť chuť a silu, aby som mohla aj naďalej bojovať boj o najvzácnejší dar, aký nám Boh dal a to o rodinu
 • Aby bol Boh na 1.mieste v mojom živote
 • Budem sa snažiť aj keď druhá strana nebude mať záujem
 • Konkrétnym Slovom Boh priamo odpovedal na moje problémy a ťažkosti ako aj to, že tak činil cez bratov a sestry
 • Dôverovať Bohu v každej situácii a pozývať Boha do našej rodiny
 • Veľký pokoj
 • Hlbšiu vieru v dobrotivého Boha
 • Byť lepším otcom a manželom
 • Modliť sa za zväzok muža a ženy – posvätné manželstvo – a dodržať sľub manželský, ktorý som vyslovil pred Bohom
 • Vydávať svedectvo o trvalom a nerozlučiteľnom manželstve
 • Snažiť sa byť len dobrým vzorom
 • Vedieť prijímať, ale aj odovzdávať všetko s láskou, vážiť si svojho manžela a mať ho rada aj s chybami a vkladať ho do svojich modlitieb, žehnať každého – deti, svokrovcov, rodičov – aj napriek nezhodám
 • Viac sa modliť
 • Pracovať na manželstve – pokora, trpezlivosť
 • Modlitba, obeta
 • Byť lepším kresťanským manželom, otcom, mužom
 • Riešiť veci s humorom, nadhľadom
 • Prehodnocovať priority, stále viac si vyberať, akým aktivitám budem venovať čas, ktorý mi bol daný
 • Viac ďakovať
 • Nájsť si čas na Boha
 • Usporiadať rebríček hodnôt – Boh, rodina, práca
 • Ďakujem Anke Kolesárovej za krásny a požehnaný deň, aký nám dnes dala po modlitbe pri jej hrobe – aké dojemné a krásne a verím, že nám žehná
 • Bola som veľmi povzbudená z rodičov, ktorí vychovávajú už staršie deti – dali mi veľa skvelých podnetov k výchove
 • Dôležitosť spoločnej modlitby v rodine
 • Byť svedectvom pre svoje deti

 

 1. Môj odkaz:
 • Ďakujem za váš čas, ochotu a obetavosť
 • Vďaka za všetko, Boh vám žehnaj!
 • Veľká vďaka všetkým za požehnaný dník, načerpali sme z darov, odporúčam všetkým rodinám a žehnám všetkým, ktorí robia krásne duchovné posily pre nás – rodiny
 • Ďakujem aj za detičky animátorom a všetkým
 • Nech vás všetkých, ktorí ste organizovali túto púť Pán osobitne požehná vo všetkých oblastiach vašich životov
 • Všetkým organizátorom opäť raz obrovské ďakujeme – že sme mohli načerpať pohostinnosť, prijatie a lásku nášho Ocka
 • Pán Boh zaplať za ďalší požehnaný týždeň prežitý v blízkosti priateľov
 • Ďakujem za múdre slová, požehnaných ľudí aj za zdieľanie
 • Vďaka za povzbudenie a posilu
 • Všetko robme len s Bohom, on je naša sila, odpustenie, láska
 • Ďakujem za Anku, za jej obetu a prosím požehnanie od Pána pre slovenské rodiny
 • Cítila som sa tu ako po prvýkrát
 • Vytrvať v manželstve do konca a s láskou vychovávať deti a vnúčatá
 • Dôverujte Bohu, odstráňte zlo, vzbúrte sa diablovi a Boh sa oslávi vo Vašom živote
 • Žehnám všetkým, ktorí pripravili púť rodín
 • Všetko môžeš v Bohu
 • Pozývať každého, kto cíti problém a ťažkosť v rodine, manželstve, aby do Vysokej prišiel
 • Ďakujem aj za slúžiacich manželov a skupinky
 • Ďakujem za starostlivosť o deti, občerstvenie a impulzy
 • Každý deň vkladajte svoju rodinu pod ochranu a do lúčov Božieho milosrdenstva
 • Len s Bohom to zvládneme a dokážeme
 • Ďakujem aj za Anku Kolesárovú a všetkých ľudí, ktorí sa obetovali pre toto dielo, Boh nech vás všetkých žehná a sprevádza
 • Svoje srdcia vložte do srdca Panny Márie a svoju ruku do jej ruky, ďakujem za všetko
 • Prosím, robte to ďalej a šírte dobré dielo
 • Vďaka Anke a všetkým dobrovoľníkom, kňazom a rehoľníkom
 • Ďakujeme otcovi Matúšovi za službu, veľa šťastia a požehnania na novom mieste
 • Veľká vďaka všetkým
 • V Bohu je moja sila, On dokáže všetko, aj to zlé premení na dobré
 • Sami sme slabí, ale s Božou pomocou dokážeme veľké veci
 • Vďaka Bohu za váš čas
 • Za rodinu sa oplatí bojovať, vďaka za námahu pri organizácii tejto zmysluplnej akcie
 • Nech Boh žehná organizátorov tejto akcie a animátorov za ich obetu
 • Veľká vďaka za všetko, čo robíte pre rodiny
 • Veľká vďaka vám, Anke a Pánu Bohu
 • Lebo Bohu nič nie je nemožné
 • Púť rodín je veľkým požehnaním, kde náš nebeský Otec koná, nech Boh žehná a stonásobne odmení obetu, službu všetkých kňazov, animátorov
 • Vytvárať duchovnú jednotu v manželstve
 • Ďakujeme za peknú púť, obnovu manželských sľubov
 • Čo je pre dieťa dôležité? – čas a súrodenec
 • Ďakujem za takýto super čas, každý rok sa veľmi teším na túto púť
 • Pán sa stará, postará sa aj o moje problémy, nie rýchlo a hneď
 • Ďakujem za požehnaný čas, bolo nám výborne a tešíme sa nabudúce
 • Pokračovať v tejto akcii
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o to, že sme tu mohli byť
 • Potešila ma prítomnosť otca biskupa
 • Ďakujem Bohu a organizátorom za možnosť byť na tejto púti
 • Prajem vám veľa Božích milostí
 • Pane Ježišu, požehnaj nás svojím pokojom, Duchu Svätý, pomôž nám otvoriť si srdcia a byť tolerantný, láskavý, aby sme si dokázali navzájom odpustiť
 • Ďakujeme za vašu neustálu obetu a zlepšovanie pútí rodín, za vynikajúce jedlo, za úžasné prezenty cez ktoré vás môžeme podporiť, za vylepšenú hudobnú skupinu cez adoráciu
 • Tešíme sa a modlíme sa za budúce púte rodín, možno raz aj víkendové
 • Som rád, že sa tieto púte organizujú a budem vám i Bohu vďačný, že budú aj do budúcna pokračovať